Blog

สาเหตุของอาการรองช้ำ

อาการของโรค “รองช้ำ” คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรครองช้ำ หรือเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบจะมีอาการเจ็บที่ฝ่าเท้า และส้นเท้า โดยจะรู้สึกปวดมากหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือเมื่อเริ่มมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรก บางคนมีอาการปวดเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานาน เช่น การเดินในระยะทางไกล หรือการยืนเป็นเวลานาน ในทาง…


Posted By Category: blogComments: 0
Select your currency